چاپ کردن این صفحه

«پِژاره نومه لورِسو»

چهارشنبه, 08 مهر 1394 ساعت 16:54 شناسه خبر: 1705 2 نظرها
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
seymare seymare

لورِسونِکَم ئی خاک زئرین
ئی یادگارِ عیلام دیرین
تو یادگار کاسیت ئو مادی
تاته زا افتو،کُر زا بادی


اما غمئینی دِ زورِ ژاری
نوئنم سی چی تو غم دِ باری
گئپ روله ئیرو، شیوِسه حالِت
دل پُر دِ انو، پِشکِسه مالِت
آزِ دئس ئو پام، زخمیه بالِت
خین ئاو می توکه دِ چئشیا کالِت
ئسپی کئو غمئین، زرد کئو غم دِ بار
دِ بختیاری وا تو نیء بخت یار
پُر دِ گئرینه غم ئو پژاره
رئنِ زرد کوئر دِ دیر دیاره
اُشتران بی تائو،دنا بی قرار
دِ دارسونیات دَ نئمئنه دار
سرئاو گیونِت دَ سوزی دِش نیء
سی دل گئرونیت ها می‌زنه میء
دِز پُر دِ لفئاو،کارون ناراحت
کئشکو مئر کِرده،کرخه بی‌طاقت
دِ شولِسونت باد غم مئیا
غم وِ خروار ئو شادی کم میئا
آریو برزن نئز دِ دِلِش نیء
یوتاب پریشو تئش دِ کئلش هیء
کریم خوء دل تئن، ها جو میئه قیت
اتابکونت لیوه بینه سیت
بئو طاهر سی تو بِرّ بی  ئو بیمار
سی ژار ئو ژیئیریت بیه بی قرار
شاه خوشین عارف،ویر کرد وِ خدا
سی آذائی تو هی میکه نذا
ابوقداره  بورِس سِتارِش
دِ وختی دیئه بَئچئلکِه ژارِش
میرکِه نوروزت دئنش نمئیا
 افسر  غمئینه چی بئچه بی دئا
ملا پریشو،پریشو دِ بار
ملاحقعلی خئوشن زَ وِ دار
سردار مشروطه، دل دِ هوله سیت
سی مال پشکِسه، سی حونه پی چیت
قدم خیر سی تو هِی آذیتی بی
هی که رئنِ ری زرد ئو ژَلمئت دی
غمئین،غم دِ بار، شیوسه حالشو
چی بالئنه ژیئر، ئشکِسه بالشو
مار ها دِ کئلشو سی سرزمینت
سی گئله بی‌شئوء، اسب بی زینت
تمارزو یئنان ژاریت نئینن
چئش پُر دِ ئه سر، خواریت نئینن
بیایتو لُرئل دئس دیمو دِ یک
دِ بختیاری، دِ فئیلی ،دِ لک
کُل یه کی بوئیم یه رئن چی برار
تا دِمو دیر با دردیا روزگار

2 نظرها